Projectmanagement & Advies

Home » Projectmanagement & Advies

Haalbaarheidsonderzoek: inventariseren wensen en eisen

Voor een gedegen bouwadvies gaan wij eerst zorgvuldig na wat u wensen zijn. Door het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek kijken wij of uw ideeën realiseerbaar zijn. Hierbij betrekken wij onder andere het bestemmingsplan, vergunningen en de bereikbaarheid.

Daarbij zijn de huidige en toekomstige exploitatiekosten tijdens de gehele levensduur van het gebouw een belangrijk onderdeel. De grootste kosten zijn onderhoud, energie en afschrijvingen.

Strategisch huisvestingsadvies: vertaling van visie naar gebouwen

Gebouweigenaren hebben een lange termijnvisie nodig om de juiste investeringen te doen. Om niet te leven bij de waan van de dag, maar voorbereidt te zijn op veranderende omstandigheden zoals gemeentelijke ontwikkelingen en duurzaamheid. Met een strategisch huisvestingsplan kunt u hierop snel en proactief anticiperen.

De visie van Syplon is dat het gebouw ondersteunend moet zijn aan het primaire proces. Dit proces is leidend; Syplon toetst of de gebouwen hieraan voldoen en tevens toekomst bestendig zijn.

Wanneer uw huidige huisvesting niet meer voldoet of past bij de ambities van uw organisatie, stelt Syplon een integraal huisvestingplan (IHP) voor u op. Hiermee kunt u strategische keuzes maken. Denk hierbij aan de verschillende scenario’s zoals afstoten, upgraden/renoveren of nieuwbouw.

Bouwmanagement nieuwbouw, verbouw en renovatie: grip op het bouwproces

Bouwen is in de loop der jaren complexer geworden door de risico’s, aanprakelijkheden, technologieën en verantwoordelijkheden. Daarnaast heeft bouwen altijd veel impact op uw dagelijkse gang van zaken. Voordat het bouwproces kan beginnen moeten de kaders duidelijk zijn. Is uw idee financieel en technisch haalbaar? Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat faalkosten worden geminimaliseerd en dat de werkzaamheden binnen budget en tijd worden uitgevoerd.

Het organiseren van alle activiteiten binnen het bouwproces, het aansturen van alle partijen en het toetsen van randvoorwaarden wordt Bouwmanagement genoemd. Onze ervaren projectleiders hebben op dit gebied een brede vakkennis en beschikken over de benodigde ‘helikopterview’. Zij richten zich tijdens het gehele proces op Geld, Risico, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit (GROTIK). Met deze werkwijze kunt u doorgaan met het primaire proces en zorgt bouwadviesbureau Syplon ervoor dat uw gebouwen worden gerealiseerd.

Opstellen Programma van Eisen: een meetbaar instrument

De eerste stap in het gehele bouwproces is het opstellen van een PvE, oftewel een programma van eisen en wensen. Hierin wordt in elk geval beschreven wat uw ruimtebehoefte, functionaliteit en gebruikerswensen zijn. Om dit duidelijk te krijgen organiseren wij brainstormsessies en houden wij interviews met beslissers én gebruikers.

Het PvE is de leidraad voor alle vervolgstappen in het realiseren van uw huisvesting. Vooral wanneer u een gebouw gaat ontwikkelen waarin meerdere gebruikers komen, is het essentieel om in het PvE op te nemen wat voor eigen gebruik is of gezamenlijk.

Begeleiding vergunningstraject

Wanneer de opdrachtgever ervoor kiest om zijn plan te willen realiseren, is er in de meeste gevallen een omgevingsvergunning benodigd. Syplon kan voor u het traject van de omgevingsvergunning compleet verzorgen.

Bij een omgevingsvergunning toetst de overheid het plan op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Al deze onderdelen met bijhorende voorschriften zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning is het noodzakelijk om het plan te specificeren door middel van tekeningen. Het detailontwerp, zoals eerder genoemd, wordt door ons verder uitgewerkt met doorsneden, details en bouw-/ installatietechnische gegevens. 

Aanbestedingsbegeleiding: selectie van de beste partijen

Samen met u als opdrachtgever bepalen wij welke aanbestedingsstrategie het beste bij uw project past. Mogelijkheden hierbij zijn bijvoorbeeld het contracteren van één hoofdaannemer of meerdere disciplines.

Op basis van de gekozen strategie wordt het aanbestedingsdocument opgesteld. Vervolgens worden er partijen geselecteerd en uitgenodigd om een offerte uit te brengen. In dit traject verzorgt Syplon de communicatie, Nota van Inlichtingen en aanwijs. De uitgebrachte offerte beoordelen wij volledig onafhankelijk op prijs, kwaliteit en volledigheid. Waarna wij het gunningsadvies uitbrengen naar u als opdrachtgever.

Bouwkostenbewaking: in controle

Financiën spelen binnen bouwprojecten een belangrijk rol. Onderdeel van de financiën is de bouwkostenbewaking. Nadat er een realistisch budget is opgesteld, zorgt Syplon ervoor dat de financiën in het gehele bouwproces worden bewaakt.

Namens de opdrachtgever verstrekt Syplon opdracht aan uitvoerende partijen. Door het vervolgens controleren van de werkzaamheden, gemaakte afspraken en bijbehorende facturen, hebben wij op elk moment volledig inzicht in alle verplichtingen en nog te maken kosten.

Directievoering & toezicht: kennis en kwaliteit op het juiste moment

Tijdens de uitvoeringsfase van het bouwproces zijn wij verantwoordelijk voor de directievoering & toezicht. Dit houdt in dat Syplon optreedt als voorzitter van de bouwvergaderingen. Tijdens deze vergaderingen bewaken wij de planning, budget en kwaliteit. Belangrijke onderdelen zijn het beoordelen van het meer- en minderwerk en het controleren of er wordt geleverd conform afspraken en bestek.

Daarnaast zorgt Syplon ervoor dat de communicatie en samenwerking tussen de uitvoerende partijen tijdens het gehele proces optimaal verloopt. Dit is essentieel voor het behalen van het gewenste eindresultaat: uw gebouw.

Hoe eerder onze afdeling Projecten in het proces betrokken is, hoe meer wij voor u kunnen betekenen!

Wilt u weten wat Syplon voor u kan betekenen?